Artikelen

 

Naar aanleiding van het prachtige boek 'De ontsnapping van de natuur' door Thoams Oudman en Theunis Piersma schreef ik het essay 'De poep van de kanoet' (Nederlandse Boekgids, 2018, jaargang 3, nr 6, p.38-40).

 

In de Tweede Kamer klaagden sommige kamerleden dat veel sociale wetenschap 'linkse wetenschap' is. Als we op die toer gaan valt er te wijzen op de rechtse kleuring van nogal wat wetenschap.

 

De Radboud Universiteit Nijmegen bracht het als groot nieuws dat ADHD een 'echte hersenstoornis' is. Ik besprak dit onhoudbare en stigmatiserende idee in De Volkskrant ( link ).

 

Met een groep andere deskundigen publiceerde ik ook een stukje in Lancet Psychiatry over de ongefundeerde claims van de Radboud Universiteit. Laura Batstra deed hetzelfde met nog een andere groep deskundigen. Scroll  naar beneden onder deze link .

 

Omwille van de feiten en de democratie. De 4de Els Borstlezing, georganiseerd door Het Centrum voor Ethiek en Gezondheid samen met de Gezondheidsraad ( link ).

 

Verantwoordelijk voor je eigen geluk. AMC-Magazine, 2016, 14-16 ( link) .

 

De paradox van het geluksonderzoek. NRC, 25-4-2015 ( link ). Dit stuk geeft een verklaring voor de vaak gesignaleerde tegenstelling tussen onze hoge scores op geluksonderzoek en onze toenemende vraag naar gezondheidszorg.

 

 

De Groene Amsterdammer, 4-2-2016, p.40-44.

Onbesuisde popularisering van wetenschap: 'het ontbrekende stofje in het brein'( link ).

 

De Groene Amsterdammer, 2-11-2011,

‘Ik maak drukte want ik ben een druktemaker’

link *

* Dit artikel betoogt dat we de oorzaak van problemen tegenwoordig haast automatisch zoeken in de mensen die ze hebben of maken. Die individualisering van moeilijkheden is een belangrijke verklaring voor de sterke toename van mensen met een psychiatrische diagnose. Het klopt dus niet dat De Groene erboven zette dat het stuk zou beweren dat mensen met een diagnose ‘eigenlijk nergens last van hebben’.

 

NRC Handelsblad, 27-1-2012,

‘Eigen schuld als je geen pillen slikt’,

link

* De titel boven dit artikel is niet van mij zelf en hij klopt niet. Het stuk betoogt dat in het tweede decennium van deze eeuw zelfs de preventie van stoornissen een kwestie van individuele verantwoordelijkheid werd. Men moet dus voorkomen dat men pillen moet gaan slikken. ‘Eigen schuld als je ziek wordt’, zou dus een betere kop zijn geweest.

 

De Groene Amsterdammer, 9-8-2-12, ‘De patiënt is niet goed snik’ ( link

* Ook hierbij ging het mis met de titel die ik niet zelf heb kunnen bepalen. Het stuk bespreekt de huidige roep om ‘demedicalisering’ van politiek rechts zowel als links. Het artikel betoogt dat de politiek daarmee de medische beroepsgroep verantwoordelijk stelt voor een politiek probleem. Wie zelf de hand op de kraan houdt, moet de dweilploeg niet beschuldigen van de wateroverlast.

 

NRC Handelsblad, 27-12-2014, gastcolumn ‘Wetenschap duld die meekijkers’ (link).

 

De Volkskrant, 8-9-2009, hoogleraar Willem van der Does bekritiseerde mijn boek De depressie-epidemie (link). Ik schreef daar een reactie op

(link). De twee stukken samen bieden een perfecte illustratie van essentialistisch (VdD) versus nominalistisch denken (TD).

 

De Groene Amsterdammer, 30-9-2010, ‘Wat heet een epidemie?’ link.

‘Betere mensen’en ‘De depressie-epidemie’zijn geschreven vanuit een nominalistisch perspectief: het uitgangspunt ervan is dat de vraag wat telt als een stoornis onvermijdelijk een kwestie van definitie is. Ook andere woorden zoals ‘depressie’ of ‘wetenschap’, ‘objectiviteit’, ‘zelfredzaamheid’ en ‘vrijheid’ hebben geen eigen betekenis, want die schuilt steeds louter in de variabele manier waarop ze worden gebruikt. Daar tegenover staat het essentialistische perspectief: het (vaak impliciete) uitgangspunt dat de eigen definities vastliggen en een weerspiegeling zijn van de werkelijkheid. Critici van De depressie-epidemie reageerden nogal eens vanuit essentialistisch perspectief, waar ik dan mijn nominalistische antwoord tegenoverstel.

 

NRC, 21-2-2009, 'Onderzoekers die afhankelijk zijn van de farmaceutische industrie ruïneren onze gezondheid' link

 

NRC Handelsblad, 20-6-09, met Kees van Grootheest, ‘Schrijf minder ak pillen

voor’ (link)

 

NRC Handelsblad, 4-7-09, met Kees van Grootheest. 'Wij praten geen angst aan, wij waarschuwen' link   *

* Vanaf het vroegste moment dat SSRIs en SNRIs zoals Prozac en Seroxat of Effexor op de markt kwamen, waren er aanwijzingen dat het gebruik daarvan bij sommige mensen tot grote paniek en agressie kan leiden,tegenover henzelf of anderen. De depressie-epidemie bespreekt de miserabele geschiedenis van het negeren van deze signalen. In de pers heb ik er ook de aandacht op gevestigd. De laatste twee stukken in deze rubriek schreef ik samen met prof dr Kees van Grootheest, die toen voorzitter was van bijwerkingencentrum Lareb.

 

Isis, 88, 4, 653-673.Deception, Efficiency, and Random Groups: Psychology and the Gradual Origination of the Random Group Design (link)

 

De American Psychologist, 2000, 55, 2, p. 264-269, From deception trials to control reagents. The introduction of the control group about a century ago link

 

'Alle boeken de wetenschap uit, om te beginnen die in het Nederlands’(de Academische Boekengids, 2000, 23, p.10-12 link). En: 'Pas op je tellen' (de Academische Boekengids, 2001, 29, p.13, link )*

* In de laatste twee artikelen gaat het om de vraag wat mag tellen als wetenschappelijke productie. Het stuk riep jarenlang reacties op in de universitaire wereld. En onlangs las ik in een overheidsrapport dat het een nationaal debat in gang heeft gezet (Den Hertog, et al, 2024, Science, Technology andIndicators,vndic  ators, link).

 

Allebei een zoen. Bespreking van het proefschrift van Carla van El over ontwikkelingen in de Nederlandse Sociologie (De Academische Boekengids p.13-14, link).

 

American Journal of Psychology, 2001, 114, 2, p.283-302, ‘Establishing the experimenting society. The historical origination of social experimentation according to the randomized controlled design’ link

 

Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, 2002, 57, 3, p.230-249. ‘Over de assumpties van RCT's, geïllustreerd aan het Nederlandse experiment met verstrekking van heroïne’ link

 

History of the Human Sciences, 2002, 15, 2, p.75-98 ‘A dutch treat. Randomized controlled experimentation and the case of heroin-maintenance in the Netherlands’ link

 

De Psycholoog, 2003, 38, 12, p. 631-637, ‘Dubbelblind Vertrouwen: Psychotrope stoffen en experimentele wetenschap’ link

 

Journal of the History of the Behavioral Sciences, 2014, 40, 3, 247-265. Historiography taking issue. Analyzing a experiment   with heroin maintenance. [Prijs voor het beste artikel van 2013 van de History of the Behavioral Sciences en de International Society for the History of theBehavioral Sciences]    Sciences] link

 

Encyclopedia of Statistics in the Behavioral Science (B. Everitt and D. Howell, eds.) 2005, vol. 2, p. 829-836,  ‘History of the Control Group’ link

 

Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, 20005, 60, 3, 223-234, ‘Verdienen aan neerslachtigheid’

 

Hoofdstukken in boeken

Dehue, T. (2005) History of the Control Group

In Encyclopedia of Statistics in the Behavioral Science

(B. Everitt and D. Howell, eds.). Chichester, UK: Wiley. 2005, vol. 2, 829-836 link

 

Dehue, T. (2008) De ban op bedachtzaamheid. Over depressiebestrijding in de 21ste eeuw.

In Oei, T.I. en Groenhuijzen, M.S. Forensische Psychiatrie en haar Grensgebieden.  Alphen aan de Rijn: Kluwer, pp. 286-789

 

Dehue, T. (2009) The ADHD movement

In I. Gevers, M. Bleeker, S. Blume, et al., eds., Difference on Display. Diversity in Art, science and society (pp. 94-101). Amsterdam: NAi Publishers.

 

Dehue, T. (2010) Comparing artificial groups: On the history and assumptions of the randomised controlled Trial

In Will, C. & Moreira, T., Medical proofs, social experiments. Clinical trials in shifting contexts. Palgrave, p.103-118

Dehue, T. (2011) Over de (on)wetenschappelijk-heid van de DSM

In Denys, D.A.J.P. & Meynen, G., red., Handboek Filosofie en Psychiatrie. Utrecht: De Tijdstroom, pp. 53-69

 

Dehue, T. (2013) Definities die oorzaken worden. Over reïficeren als borgpen van een politiek ideaal.

In Schermer, M., Boenink, M. & Meynen, M., red., Komt een filosoof bij de dokter. Amst dam: Boom,   pp. 175-189.

 

Georganiseerde conferentie

Met mijn collega’s organiseerden we de conferentie Brain Gear, op 15 en 16 september 2011 over ontwikkelingen in de hersentechnologie. Hij werd gefinancierd door het European Neuroscience & Society Network (ESF) en de onderzoekersopleiding Wetenschap, Technologie & Moderne Cultuur.

 

TED talk

2010 ‘Suppose it would be normal to be different’ link  

 

2015 March 4 TEDxUniversityofGroningen, 'Towards a more democratic relation between scientists and non-scientists'

 

Gastcolumn

NRC Handelsblad, 27-12-2014, gastcolumn ‘Wetenschap duld die meekijkers’ link

 

Lidmaatschap tijdschriftredacties

(2000-sept 2012) De Academische Boekengids

(2000-2005) Journal of the History of the Behavioral Sciences (JHBS)

(1998-heden) History of Psychology (HoP)

(2005-heden) Theory and Psychology (T&P)

 

 

Andere lidmaatschappen

 

In het verleden

jury-lid P.C.Hooft-prijs (2005)

 

adviescommissie wetenschappelijke kwaliteit van de KNAW (tot 2009)

 

lid en bestuurslid van de Sociaal Wetenschappelijke Raad van de KNAW (2007-2017)

 

voorzitter begeleidingsgroep evaluatie multiprobleemgezinnen, Gemeente Groningen

 

lid en later voorzitter van de Centrale commissie Rosalind Franklin Fellowships, Universiteit Groningen (tot sept 2012)

 

bestuurslid van het European Neuroscience & Society Network (ENSN) van de European Science Foundation (tot 2013)

 

In het heden

Officier in de orde van Oranje Nassau (vanaf 2011)

 

De Beurzencommissie van het Prins Cultuurfonds(vanaf 2015 ltuurfo2015 tot 2019).

 

De Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen (vanaf 2016)

 

De Advisory Board van het Europese Horizon 2020 onderzoeksproject ACCOMPLISSH (vanaf 2016 tot midden 2019)

 

De Raad van Toezicht van Zorggroep Alliade(maarti2017 tot maart 2018)

 

Onderwijs in hgegeven:

Met groot plezier gaf ik ongeveer twintig jaar de cursus wetenschapstheorie aan tweede jaars psychologiestudenten.

 

Ik begeleidde ook vele bachelor- en masterthesen.

 

Onderwijs voor het honourscollege van de RuG

Onderwijs geven in het honourscollege was een voorrecht. Hierin is het onderwijs zoals het altijd zou moeten zijn: interdisciplinair, veel samenwerken, en kleine groepen studenten.

 

Promoties

Ik was promotor of copromotor bij de proefschriften van Maarten Derksen, Erik Faas, Ruth Benschop, Yvette Bartholomée, Stefan Petri, Gerome Friesem, Sarah de Rijcke, Jonna Brenninkmeijer, Felix Schirmann, Berend Verhoeff en Hilde Tjeerdema.

 

 

​ 